Regulamin

Regulamin korzystania z Serwisu Internetowego Muzalewska.com

§ 1

Postanowienia Ogólne

Niniejszy regulamin zostaje ustalony przez Agnieszka Muzalewska Usługi Krawieckie z siedzibą w Toruniu na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Właściciel zobowiązuje się do jego przestrzegania

Usługi są świadczone za pośrednictwem Serwisu Internetowego www.muzalewska.com

Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z późn. zm.) jest Agnieszka Muzalewska Usługi Krawieckie z siedzibą w Toruniu (87-100) ul. Kozacka 34/2 zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 879-128-96-61. Pod w/w adresem nie prowadzimy obsługi klientów. Sklep prowadzi tylko i wyłącznie sprzedaż internetową.

Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu Internetowego w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej w serwisie internetowym. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, poprawiania, a także do żądania ich usunięcia.

§ 2

Definicje

Usługodawca/Sprzedawca/Właściciel – Agnieszka Muzalewska Usługi Krawieckie z siedzibą w Toruniu (87-100) ul. Kozacka 34/2, NIP: 879-128-96-61.

Adres reklamacyjny i adres odstąpienia od umowy – Muzalewska Fashion ul. Wojska polskiego 43/45 1 piętro, wejście do administracji osiedla

Cennik Dostaw – znajdujące się pod adresem www.muzalewska.com/dostawa zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

Dokument sprzedaży – faktura lub paragon, w zależności od wskazania Klienta.

Serwis Internetowy/Sklep Internetowy – zespół stron internetowych znajdujących się pod adresem: www.muzalewska.com

Usługa – usługi świadczone przez usługodawcę określone w § 3 ust. 1 niniejszego regulaminu

Usługobiorca/Klient/Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych korzystająca z usług dostępnych w Serwisie Internetowym

Formularz zamówienia – formularz dostępny w Serwisie Internetowym

Regulamin – niniejszy regulamin

Termin – termin, w którym usługodawca zrealizuje zamówienie złożone przy pomocy formularza

Adres e-mail – adres poczty elektronicznej

Strony – usługodawca i usługobiorca

Potwierdzenie realizacji – zawiadomienie Usługobiorcy na wskazany przez niego adres e-mailowy lub korespondencyjny przez Usługodawcę o uzgodnieniu warunków umowy, zawierające treść oferty (umowy), w tym cenę i warunki płatności, dane dotyczące Usługi oraz szczegóły jej świadczenia

Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

a) nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,

c) nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d) została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;

e) nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

Reklamacja – żądanie Klienta wobec Sklepu, które pozostaje w związku z niezadowalającym stanem produktów lub nienależytym wykonaniem usługi

Zwrot – oddanie produktów przez Klienta Sklepowi, bez podania przyczyny

Załączniki – informacja o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy.

§ 3

Rodzaj i zakres świadczonych usług

Regulamin dotyczy świadczenia przez Usługodawcę usług sklasyfikowanych pod następującym PKD: 47.91.Z tj. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.

Zawarcie umowy o świadczenie usług wymienionych w § 3 ust. 1 regulaminu następuje poprzez wypełnienie i przesłanie formularzu zamówienia dostępnego w Serwisie Internetowym.

Produkty dostępne w Sklepie internetowym są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz są fabrycznie nowe. Informacja ta jest równoznaczna z zobowiązaniem Sprzedawcy do dostarczenia Klientowi produktów bez wad. Sprzedawca zobowiązuje się ponadto świadczyć usługi wolne od wad fizycznych i prawnych.

§ 4

Warunki korzystania z Serwisu Internetowego

Korzystanie z Serwisu Internetowego jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją treści niniejszego regulaminu.

Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z serwisu zgodnie z przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego. W szczególności zabronione jest wypełnianie formularza kontaktowego danymi nieprawdziwymi, mogącymi naruszać prawa osób trzecich.

§ 5

Zasady kupowania w Sklepie www.muzalewska.com

Przebieg procesu zamówienia:

W koszyku, po kliknięciu „zamawiam”, wybieramy zakup poprzez rejestrację konta lub bez rejestracji.

Uzupełniamy dane niezbędne do realizacji zamówienia i po zaznaczeniu zgody na „warunki korzystania z usług” klikamy „podsumowanie”

Wyświetla nam się podsumowanie koszyka zamówień wraz z kosztami dostawy, które możemy jeszcze zweryfikować. Po sprawdzeniu podsumowania, gdy wszystko się zgadza, klikamy „potwierdzam zamówienie”

I w tym momencie: system generuje email z informacją, którą widzieliśmy w podsumowaniu naszego zamówienia oraz numerem zamówienia. Automatycznie zostajemy przeniesieni na stronę wybranego sposobu płatności.

§ 6

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu Internetowego

Do korzystania z Serwisu Internetowego niezbędne jest:

Połączenie z siecią Internet

Przeglądarka internetowa z bieżącymi aktualizacjami

Włączona obsługa Cookies i JavaScript

Posiadanie konta e-mail do odbierania korespondencji lub rejestracji w serwisie

W przypadku użytkowania przez Usługobiorcę ze sprzętu lub oprogramowania niespełniającego wyżej wymienionych wymogów, Usługodawca nie gwarantuje poprawnego działania Serwisu Internetowego

§ 7

Płatności

Na naszym sklepie płatności obsługiwane są przez firmę Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§ 8

Odstąpienie od Umowy

Konsumentowi, zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta składając jednoznaczne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy.

W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.

Do zachowania 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać pocztą elektroniczną na adres: shop@muzalewska.com

Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt lub Produkty niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.

Konsument zwraca przedmiot lub przedmioty Umowy od której odstąpił na własne ryzyko oraz koszt. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu lub produktów będących przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z produktu lub produktów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru produktu.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy przez Konsumenta, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu, aż do momentu otrzymania towaru.

Klient ponosi koszty trwałej utraty wartości towaru wówczas, gdy utrata ta powstała na skutek przekroczenia standardowego sprawdzenia właściwości bądź też sposobu użytkowania produktu.

Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w przypadku produktów, które noszą ślady użytkowania lub uległy uszkodzeniu w wyniku użytkowania.

§ 9

Postępowanie reklamacyjne

Usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od daty odbioru przesyłki.

Reklamacja powinna przesłana na adres poczty elektronicznej: shop@muzalewska.com

Usługodawca ma obowiązek ustosunkować się do reklamacji w terminie 14 dni od chwili jej otrzymania.

W przypadku uwzględnienia reklamacji Usługodawca skontaktuje się z Usługobiorcą w celu ustalenia dalszych kroków związanych z reklamacją.

W każdym przypadku odpowiedź zostanie udzielona drogą elektroniczną.

Zwrot reklamowanego produktu należy uzgodnić ze Sprzedawcą. Produkt odsyłany do Sprzedawcy musi być dobrze zabezpieczony. Reklamacje produktów, które w skutek złego zabezpieczenia uległy zniszczeniu podczas transportu, będą odrzucane.

§ 10

Ochrona Danych Osobowych

Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji są przetwarzane przez www.muzalewska.com wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności do decyzji Klienta wyrażonej w zamówieniu, mogą być przetwarzane w celach marketingowych.

Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności.

§ 11

Odpowiedzialność

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług spowodowane awariami systemu teleinformatycznego pozostające poza wpływem Usługodawcy

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu Internetowe w sposób sprzeczny z niniejszym regulaminem, a także pozostające w sprzeczności z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego.

Usługobiorca ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki, a w szczególności za brak dostępu do usług spowodowany wprowadzeniem do Formularza Kontaktowego błędnych bądź nieprawdziwych danych.

§ 12

Postanowienia Końcowe

Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 01.06.2019 r.

Dane kontaktowe Usługodawcy to:

Adres e-mail: shop@muzalewska.com

Numer Telefonu: +48 693693920

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Serwisu Internetowego w razie wykrycia nieprawidłowości w jego działaniu, a w szczególności w sytuacji, gdy dalsze korzystanie z Serwisu mogłoby narazić na szkodę Usługobiorcę lub Usługodawcę.

Strony zobowiązują się do powstrzymania od przesyłania wzajemnie treści o charakterze bezprawnym naruszającym przepisy prawa, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie w każdym czasie, przy czym wprowadzone zmiany będą udostępniane w Serwisie Internetowym.

Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich udostępnienia, a korzystanie z Serwisu Internetowego po ich wprowadzeniu jest równoznaczne z akceptacją zmian przez Usługobiorcę.

Postanowienia Regulaminu nie naruszają możliwości powoływania się przez Usługobiorców będących konsumentami na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.

Wykonując obowiązek wskazania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur, niniejszym informujemy, że aktualne informacje w tym zakresie są udostępniane na stronie: http://prawaKONSUMENTA.uokik.gov.pl. Konsumenci i przedsiębiorcy mogą wykorzystać do polubownego rozstrzygania sporów powołaną przez Komisję Europejską internetową platformę ODR. Platforma jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. UOKIK prowadzi rejestr podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich pod adresem https://www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów